Предыдущая страница След. страница [1] > 2 < [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

Автор Сообщение
Nanick

[7] Любитель


Online status


376 Сообщений

Город: Russia Saint-Petersburg
Род занятий:
Возраст:

23380   2012-04-14 13:12 GMT+03 часа      
выдержка из Нового Закона об иностранцах
Rok važenja privremenog boravka u svrhu spajanja obitelji
Članak 59.
(1) Odobrenje za privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji izdaje se s rokom važenja do godine dana odnosno, do isteka roka važenja odobrenja privremenog boravka stranca s kojim se traži spajanje obitelji.

(2) Strancu koji je prethodno imao neprekidno odobren privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji u trajanju od najmanje 2 godine, odobrenje privremenog boravka u istu svrhu može se odobriti s rokom važenja do 2 godine, odnosno do isteka roka važenja odobrenja privremenog boravka stranca s kojim se traži spajanje obitelji.

Лично я понимаю и трактую этот пункт как 2 года боравка, но только после непрерывного 2 летнего боравка до этого получения боравка.
Из моего личного опыта: у меня боравак уже 3. я подала документы в начале апреля, указав даты нового боравка на 2 года!!!. Был единственный нюанс, что мой паспорт действующий особо не подходил согласно статье 52, пункту 3: (Članak 52.
(1) Odobrenje za privremeni boravak izdaje se na rok važenja do godine dana.
(2) Rok važenja putne isprave mora biti najmanje 3 mjeseca duži od roka na koji se izdaje odobrenje za privremeni boravak.(он был действителен до 14.12.12)
(3) Strancu koji nema valjanu stranu putnu ispravu, a zahtjev za privremeni boravak podnese u Republici Hrvatskoj, izdaje se rješenje o odobrenju privremenog boravka.
(4) Stranac iz stavka 3. ovoga članka zahtjevu za produženje privremenog boravka dužan je priložiti stranu putnu ispravu.)
Я заказала новый паспорт, будучи в России зимой. Это новый на 10 лет. И вот я его забрала на днях.(январь 2012-январь 2022). Через мужа отправила им отсканированную копию паспорта. Заранее я в полиции в отделе предупредила, что паспорт меняю и пошлю копию. Они сказали ОК. Посмотрим, как пройдет все. По идее мой новый боравак должен начаться 11 мая. В прошлом году наклейку я получила только 2 июня.

Jerry

[33] Капитан


Online status


685 Сообщений

Город: Croatia Trogir
Род занятий: запасная муза
Возраст: 37

23384   2012-04-14 20:05 GMT+03 часа      
Цитата
Nanick :
Лично я понимаю и трактую этот пункт как 2 года боравка, но только после непрерывного 2 летнего боравка до этого получения боравка.


всё так, но ты же обратила внимание на это "до"? мне в полиции три раза это подчеркнули типа, ничего мы не обязаны)

Nanick

[7] Любитель


Online status


376 Сообщений

Город: Russia Saint-Petersburg
Род занятий:
Возраст:

23385   2012-04-14 21:09 GMT+03 часа      
Цитата
Jerry :
всё так, но ты же обратила внимание на это "до"? мне в полиции три раза это подчеркнули типа, ничего мы не обязаны)


Я уже поняла давно, что полиция полиции рознь в Хорватии)подожду. дадут-счастлива буду, не дадут-определенные выводы сделаю о полиции в очередной раз))
а что касается особне исказнице за странца, то мое личное мнение-я бы сделала.
Пр подаче доков на боравак я спросила: могу ли я сделать ОИ за странце. Сотрудница ответила: можете, но не обязаны. Но лично я хочу сделать из практических соображений. На мой красный паспорт во всех инстанциях такие округенные глаза)))а когд надо предъявить адрес, то постоянно таскаю бумажку из полиции с адресом. Вот и подумала я , что сделаю эту исказницу, чтоб снять с себя лишние вопросы.

Tatjana_ri

[7] Любитель


Online status


138 Сообщений

Город: Croatia Rijeka
Род занятий: Ищу работу!можно и на 4 часа!
Возраст: 39

23668   2012-06-21 13:54 GMT+03 часа      
SASTAV – SADRŽAJ UPITNIKA ZA PROVJERU POZNAVANJA HRVATSKE
KULTURE I DRUŠTVENOG UREĐENJA REPUBLIKE HRVATSKE


UVOD
Popunjavanjem ovoga upitnika stranac treba dokazati svoje poznavanje hrvatske
kulture i društvenog uređenja Republike Hrvatske, što je jedan od uvjeta za odobrenje
stalnog boravka u Republici Hrvatskoj.

Obveza popunjavanja upitnika propisana je odredbom članka 97. stavka 2.
Zakona o strancima („Narodne novine“, broj: 130/11.).

Stranac koji je, samostalnim popunjavanjem upitnika, dokazao svoje poznavanje
hrvatske kulture i društvenog uređenja Republike Hrvatske, nema obvezu polaganja ispita
iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma.


Poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma te hrvatske kulture i društvenog
uređenja uvjeti su koje stranac, pored ostalih uvjeta propisanih člankom 92. i člankom 96.
stavkom 1. Zakona o strancima, mora ispuniti kako bi dobio odobrenje za stalni boravak
u Republici Hrvatskoj, jer samim podnošenjem zahtjeva za odobrenje stalnog boravka
stranac pokazuje želju da u Republici Hrvatskoj boravi trajn(o)ije. Taj će boravak biti
znatno otežan ukoliko osoba ne ispunjava ovaj uvjet, obzirom da trajni boravak
podrazumijeva i aktivno uključivanje u život sredine u kojoj stranac boravi, a ujedno i
olakšava ispunjavanje svakodnevnih životnih potreba (odlazak liječniku i ostvarivanje
drugih socijalnih potreba, snalaženje prilikom kupovine, putovanja i sličnih aktivnosti,
uklapanje u radnu sredinu itd.). Ispunjavanjem rečenog uvjeta ostvaruje se bitni preduvjet
za uspješno integriranje u hrvatsko društvo i za interakciju između doseljenih stranaca i
domicilnog stanovništva. Ovo nije specifikum hrvatske migracijske politike, obzirom da i
druge države, od pretendenata za stalni, a mnoge i za privremeni boravak, zahtijevaju
veći ili manji stupanj poznavanja jezika, ali i drugih kulturnih i društvenih odrednica. Bez
toga predznanja nije moguća integracija u društvo. Neuspješan integracijski proces
dovodi do određanih frustracija pa i mogućih konfliktnih situacija te u konačnici rezultira
određenom marginalizacijom doseljenika koji vrlo teško ostvaruju određene beneficije,
kao što: su pristup tržištu rada, obrazovnom sustavu itsl. Kako bi se to izbjeglo, od
migranata se očekuje da i sami ulože određeni napor i želju da se, što je prije moguće,
integriraju u društvo. Uspješnim popunjavanjem upitnika stranac zapravo dokazuje da
želi živjeti u državi u koju se doselio i da je to ujedno i stvarni razlog zašto želi dobiti
status stalnog boravka.
SADRŽAJ UPITNIKA
Upitnik se sastoji od 15 pitanja koja su sastavljena tako da pokrivaju različita
područja društvenog uređenja i kulturnog naslijeđa iz kojega proizlaze obrasci ponašanja
u svakodnevnom životu u Republici Hrvatskoj i to na slijedeći način:

- 4 pitanja – Ustav Republike Hrvatske, državno uređenje i ustroj tijela državne
vlasti (uključujući grb Republike Hrvatske, državnu zastavu i nacionalnu himnu,
državne blagdane u Republici Hrvatskoj i sl.);
- 3 pitanja – hrvatska povijest (važnija povijesna zbivanja, i recentnija događanja),
uključujući i Domovinski rat, priznavanje državne neovisnosti, odluke i pravni
akti doneseni tijekom i nakon uspostave Republike Hrvatske kao samostalne
države;
- 2 pitanja – zemljopisni položaj Republike Hrvatske, demografski podaci, prirodne
znamenitosti (uključujući i nacionalne parkove) i spomenici kulturne baštine;
- 2 pitanja – umjetnost, duhovnost i običaji;
- 2 pitanje – hrvatski jezik i književnost, školstvo i važne institucije iz područja
kulture;
- 1 pitanje – gospodarstvo Republike Hrvatske, financijski i monetarni sustav;
- 1 pitanje - sport, turizam, gastronomija i zabava.
NAČIN PROVJERE ZNANJA
Stranac dobiva upitnik, koji popunjava odmah, samostalno, ispred nadležnog
službenika policijske uprave/postaje, odmah, na licu mjesta.. Tijekom popunjavanja
upitnika ne smije se, na bilo koji način, konzultirati druga osoba ili literatura.
Pitanja su koncipirana tako da se odgovori daju zaokruživanjem jednog
točnog od ponuđenih mogućih odgovora, dopunjavanjem ili nabrajanjem traženih
podataka. Svaki točan odgovor boduje se s 1 bodom, a ukoliko je u sklopu odgovora
potrebno nabrojati više podataka, samo davanje cjelovitog odgovora boduje se s 1 cijelim
bodom, dok se nepotpuno nabrojani podaci ili samo djelomično točni odgovori ne
boduju. Potrebno zaokružiti samo jedan točan odgovor ili dopuniti traženo. Kao važeći
priznaju samo točni i potpuni odgovori. Ukoliko su zaokružena dva odgovora, taj odgovor
neće biti priznat, jednako kao i kada je zaokružen pogrešni odgovor.
Smatra se da je stranac dokazao svoje poznavanje hrvatske kulture i društvenog
uređenja Republike Hrvatske ukoliko je točno odgovorio na najmanje 10 pitanja, odnosno
ukoliko je sakupio više od 65 % od ukupno mogućeg broja bodova.
IZVORI ZA PRIPREMU
- Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 85/10. - pročišćeni tekst)
- Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika
Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 55/1990.)
- Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj
(„Narodne novine“, broj: 33/96., 96/01., 13/02., 136/02. - pročišćeni tekst, 112/05.,
59/06., 55/08., 74/11. i 130/11.)
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj:155/02.,
47/10. i 80/10.)
- Portal www.hr (www.hr/hrvatska)

Я не хорошая и не плохая, я добрая в злую полосочку

helga

[7] Любитель


Online status


118 Сообщений

Город: Croatia Zagreb
Род занятий: -
Возраст: 49

23672   2012-06-21 16:59 GMT+03 часа      
Цитата
Tatjana_ri :

Stranac koji je, samostalnim popunjavanjem upitnika, dokazao svoje poznavanje
hrvatske kulture i društvenog uređenja Republike Hrvatske, nema obvezu polaganja ispita
iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma.


Ispit iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma ne moraju položiti:


1. djeca predškolske dobi,

2. polaznici, odnosno osobe koje su završile osnovno, srednje ili visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj,

3. osobe starije od 65 godina ako nisu u radnom odnosu.

Открытие d.o.o. Бухгалтерские услуги и финансовые консультации на территории Хорватии.Русскоговорящий сотрудник.

E-mail globus.rf@gmail.com т.+385919718483 Skype globus.rf

helga

[7] Любитель


Online status


118 Сообщений

Город: Croatia Zagreb
Род занятий: -
Возраст: 49

23754   2012-08-03 00:02 GMT+03 часа      
Для получения сталног боравка теперь нужно обязательно сдать экзамен по культурному и общественному устройству Хорватии. Для подготовки к нему нужно изучить:
1.Ustav Republike Hrvatske.
2.Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika RH.
3.Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u RH.
4.Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina.
5.Portal www.hr

Открытие d.o.o. Бухгалтерские услуги и финансовые консультации на территории Хорватии.Русскоговорящий сотрудник.

E-mail globus.rf@gmail.com т.+385919718483 Skype globus.rf

helga

[7] Любитель


Online status


118 Сообщений

Город: Croatia Zagreb
Род занятий: -
Возраст: 49

23800   2012-08-14 20:01 GMT+03 часа      
Девочки, ответьте пожалуйста, кто-нибудь сдавал этот экзамен? Самой скоро придется, поэтому интересуюсь. Знакомая на днях пыталась его сдать, так ее завалили. Вопросы такие, что не каждый хорват ответит...

Открытие d.o.o. Бухгалтерские услуги и финансовые консультации на территории Хорватии.Русскоговорящий сотрудник.

E-mail globus.rf@gmail.com т.+385919718483 Skype globus.rf

Julishka

[7] Любитель


Online status


220 Сообщений

Город: Croatia
Род занятий: vsem ho?u zanimatsja i srazu!)))
Возраст: 42

23802   2012-08-14 22:02 GMT+03 часа      
что значит завалили??? и что теперь-вышлют из страны?)))))))))))))))))

Когда в человека кидаешь грязью, помни: до него она может не долететь, а на твоих руках останется.

Милица

[33] Капитан


Online status


654 Сообщений

Город:
Род занятий: ФЕЯ
Возраст: 36

23803   2012-08-15 01:44 GMT+03 часа      
Цитата
helga :
Девочки, ответьте пожалуйста, кто-нибудь сдавал этот экзамен? Самой скоро придется, поэтому интересуюсь. Знакомая на днях пыталась его сдать, так ее завалили. Вопросы такие, что не каждый хорват ответит...Может у вашей знакомой просто с языком совсем плохо? Вы же хоть почитайте что пишут на сайте философского факультета, который принимает этот экзамен. Достаточно дать 60% правильных ответов в каждом задании. Задания тестовые, за исключением проверки устной речи, заготовку которой предлагают подготовить дома. Кто ее мог завалить?

Я ещё не самая добрая.... но скоро я убью всех, кто добрее меня, и стану самой доброй.

Irina_angel

[2] Members


Online status


21 Сообщений

Город:
Род занятий:
Возраст:

23806   2012-08-16 00:07 GMT+03 часа      
Цитата
Вы же хоть почитайте что пишут на сайте философского факультета, который принимает этот экзамен.
Милица, по-моему, Вы говорите про экзамен по хорватскому языку, а Helga спрашивает про экзамен по культурному и общественному устройству Хорватии, который, как я поняла,
Цитата
Stranac dobiva upitnik, koji popunjava odmah, samostalno, ispred nadležnog
službenika policijske uprave
, будут принимать в полиции.

helga

[7] Любитель


Online status


118 Сообщений

Город: Croatia Zagreb
Род занятий: -
Возраст: 49

23807   2012-08-16 10:23 GMT+03 часа      
Да, я спрашиваю про экзамен по культурному и общественному устройству Хорватии.

Открытие d.o.o. Бухгалтерские услуги и финансовые консультации на территории Хорватии.Русскоговорящий сотрудник.

E-mail globus.rf@gmail.com т.+385919718483 Skype globus.rf

helga

[7] Любитель


Online status


118 Сообщений

Город: Croatia Zagreb
Род занятий: -
Возраст: 49

23808   2012-08-16 10:26 GMT+03 часа      
Julishka, из страны не вышлют))), пересдавать через месяц пойдет.

Открытие d.o.o. Бухгалтерские услуги и финансовые консультации на территории Хорватии.Русскоговорящий сотрудник.

E-mail globus.rf@gmail.com т.+385919718483 Skype globus.rf

Милица

[33] Капитан


Online status


654 Сообщений

Город:
Род занятий: ФЕЯ
Возраст: 36

23809   2012-08-16 11:36 GMT+03 часа      
Цитата
Irina_angel :
Милица, по-моему, Вы говорите про экзамен по хорватскому языку, а Helga спрашивает про экзамен по культурному и общественному устройству Хорватии, который, как я поняла, будут принимать в полиции.Вообще то тут уже писали на форуме, что упытник дают в полиции только в том случае, если нет сертификата о сдаче экзамена и то предлагают не везде и не всем. Экзамен по хорватскому языку включает в себя ВСЕ.

Я ещё не самая добрая.... но скоро я убью всех, кто добрее меня, и стану самой доброй.

helga

[7] Любитель


Online status


118 Сообщений

Город: Croatia Zagreb
Род занятий: -
Возраст: 49

23810   2012-08-16 12:05 GMT+03 часа      
Милица, вообще-то уже все поменялось, и экзамен по культурному и общественному устройству ОБЯЗАТЕЛЕН ДЛЯ ВСЕХ, независимо, сдали вы или нет экзамен по хорватскому языку.Как раз его теперь сдавать необязательно.И это не просто упитник, там есть и устная часть.

Открытие d.o.o. Бухгалтерские услуги и финансовые консультации на территории Хорватии.Русскоговорящий сотрудник.

E-mail globus.rf@gmail.com т.+385919718483 Skype globus.rf

Julishka

[7] Любитель


Online status


220 Сообщений

Город: Croatia
Род занятий: vsem ho?u zanimatsja i srazu!)))
Возраст: 42

23812   2012-08-16 12:30 GMT+03 часа      
а пересдача что-платная? пусть себе пересдает хоть 10 раз)))))))))))

Когда в человека кидаешь грязью, помни: до него она может не долететь, а на твоих руках останется.

Милица

[33] Капитан


Online status


654 Сообщений

Город:
Род занятий: ФЕЯ
Возраст: 36

23813   2012-08-16 12:58 GMT+03 часа      
Цитата
helga :
Милица, вообще-то уже все поменялось, и экзамен по культурному и общественному устройству ОБЯЗАТЕЛЕН ДЛЯ ВСЕХ, независимо, сдали вы или нет экзамен по хорватскому языку.Как раз его теперь сдавать необязательно.И это не просто упитник, там есть и устная часть.Позвонила специально уточнила у знакомой, она в апреле месяце получала ПМЖ, сдавала только этот экзамен, упытник в полиции ей не предлагали.

Я ещё не самая добрая.... но скоро я убью всех, кто добрее меня, и стану самой доброй.

helga

[7] Любитель


Online status


118 Сообщений

Город: Croatia Zagreb
Род занятий: -
Возраст: 49

23814   2012-08-16 13:12 GMT+03 часа      
Цитата
Милица :

Позвонила специально уточнила у знакомой, она в апреле месяце получала ПМЖ, сдавала только этот экзамен, упытник в полиции ей не предлагали.Может, в апреле не надо было, а вот сейчас - обязательно. Ходила в полицию и уточняла.

Открытие d.o.o. Бухгалтерские услуги и финансовые консультации на территории Хорватии.Русскоговорящий сотрудник.

E-mail globus.rf@gmail.com т.+385919718483 Skype globus.rf

Милица

[33] Капитан


Online status


654 Сообщений

Город:
Род занятий: ФЕЯ
Возраст: 36

23815   2012-08-16 13:21 GMT+03 часа      
Цитата
helga :
Может, в апреле не надо было, а вот сейчас - обязательно. Ходила в полицию и уточняла.Интересно. Надо сходить узнать, закон то вступил в силу зимой. Вообще этот пункт был и в старом законе... очень странно что хорваты отказались от лишних евро и предпочли бесплатный упытник.

Я ещё не самая добрая.... но скоро я убью всех, кто добрее меня, и стану самой доброй.

Alena

[7] Любитель


Online status


163 Сообщений

Город: Croatia Трогир
Род занятий: ljekarna
Возраст:

23846   2012-08-29 19:35 GMT+03 часа      
мне через полгода подавать на стальный,в полиции дали упитник,сказали,если вы работаете,то знание хорватского языка проверять не будут,,,,и боравак дали на 2 года в этот раз ,-потому что "вы работаете",а если не работаешь,то в Трогире продляют только на год.И еще у меня вопрос к тем,кто уже "занимался" стальным боравком,в списке документов есть пункт-izvod iz maticne knjige rođenjh/po potrebi/,это что нужно предоставить-свидетельство о рождении?

oldman62

[33] Капитан


Online status


584 Сообщений

Город: Croatia Trogir
Род занятий:
Возраст:

23849   2012-08-30 09:23 GMT+03 часа      
Ага. Причём Ведрана так пренебрежительно махнула рукой: типа - если есть, то давайте. Какую-то копию подсунули без перевода, без заверенья.

Йэх, хорошо!!!

Alena

[7] Любитель


Online status


163 Сообщений

Город: Croatia Трогир
Род занятий: ljekarna
Возраст:

23851   2012-08-30 18:44 GMT+03 часа      
Ведрана,это которая на втором этаже сидит блондинка или на шалтере/она была вроде Весна/...если так без перевода подсунули,то супер!

oldman62

[33] Капитан


Online status


584 Сообщений

Город: Croatia Trogir
Род занятий:
Возраст:

23852   2012-08-31 09:31 GMT+03 часа      
На шалтере - Ведрана. А на 2-м этаже блондинка - это её шефица, Ядранка.

Йэх, хорошо!!!

helga

[7] Любитель


Online status


118 Сообщений

Город: Croatia Zagreb
Род занятий: -
Возраст: 49

23915   2012-09-21 17:03 GMT+03 часа      
Цитата
Alena :
мне через полгода подавать на стальный,в полиции дали упитник,сказали,если вы работаете,то знание хорватского языка проверять не будут,,,,


Аlena, не могли бы Вы написать вопросы, которые в упитнике?

Открытие d.o.o. Бухгалтерские услуги и финансовые консультации на территории Хорватии.Русскоговорящий сотрудник.

E-mail globus.rf@gmail.com т.+385919718483 Skype globus.rf

Alena

[7] Любитель


Online status


163 Сообщений

Город: Croatia Трогир
Род занятий: ljekarna
Возраст:

23924   2012-09-24 13:33 GMT+03 часа      
Неправильно я написала,мне дали не упитник,а список законов,которые нужно знать-устав РХ,закон о празниках,закон о гербе,флаге ит.д

oldman62

[33] Капитан


Online status


584 Сообщений

Город: Croatia Trogir
Род занятий:
Возраст:

24027   2012-10-31 11:33 GMT+03 часа      
Ребята, кто знает, где в инете можно найти краткий курс истории Хорватии, включая отечественную войну и признание независимости? И вообще - кто-нибудь видел своими глазами этот преславутый упитник? А то сдаваться уже пора.

Йэх, хорошо!!!

Jerry

[33] Капитан


Online status


685 Сообщений

Город: Croatia Trogir
Род занятий: запасная муза
Возраст: 37

24028   2012-10-31 11:52 GMT+03 часа      
Павел, а в полиции не спрашивали? мне вот тоже на днях нужно продлить внж ещё раз и потом подавать на стальный...

oldman62

[33] Капитан


Online status


584 Сообщений

Город: Croatia Trogir
Род занятий:
Возраст:

24030   2012-10-31 13:26 GMT+03 часа      
Юль, там Ведраны нет. Ядранка одна работает. Она на все вопросы, не относящиеся к сути дела отмахивается. Пашет одна, как пчёлка. У Натальи сейчас запрос на уточнения по захтьеву на стальный из Загреба пришёл, мы приехали в полицию, так у неё даже машинистки не нашлось, чтобы ответ сегодня напечатать, хотя время сама назначила. До понедельника всё отложили.

Йэх, хорошо!!!

Nanick

[7] Любитель


Online status


376 Сообщений

Город: Russia Saint-Petersburg
Род занятий:
Возраст:

24031   2012-10-31 13:31 GMT+03 часа      
Цитата
oldman62 :
Ребята, кто знает, где в инете можно найти краткий курс истории Хорватии, включая отечественную войну и признание независимости? И вообще - кто-нибудь видел своими глазами этот преславутый упитник? А то сдаваться уже пора.я бы с интернетом поосторожничала. знаете и сами как инфу могут выкладывать.
Попробуйте атоковать библиотеку или Школьску книгу. Думаю в магазине этом вы наверняка найдете интересную, полезную и, главное, одобренную книгу. В принципе, сколько историков, столько и интерпретаций истории.
я в домашней библиотеке своего хозяина нашла такие книги. они изданы до войны. сама прочла одну. вторую про Дубровник читаю, а двухтомник о политической истории Хорватии еще меня ждет))
так вот
Marijan Grakalić "Hrvatski grb", Nakladni zavod Matice Hrvatske, Zagreb,
1990 Интересно рассказывается история всех хорватских гербов от всем известной Шаховницы до югославского герба. Советую почитать)))Я прочитала за 2 дня.
Josip Horvat "Politička povijest Hrvata", August Cesarec Zagreb, 1990. Думаю, что больше о партиях и политической борьбе речь идет, но в начале книги на 10 страницах есть "Kratki pregled povijesti hrvatskog naroda"
Есть в библиотеке такая книга. Dominik Mandić "Hrvati i Srbi. Dva stara različita naroda". В описании книги прочла, что книга была дважды издана при жизни автора в эмиграции, и не издавалась в СФРЮ. В 1990 Матица Хрватска издала ее.
В Библиотеке этого издательства есть книги:
Vjekoslav Klajić "Povijest Hrvata"
Ferdo Šišić "Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara"
Ivan Mužić "Podrijetlo Hrvata"
Trpimir Macan "Povijest hrvatskog naroda"

Antun Dabinović "Hrvatska državna i pravna povijest"
Zlatko Vince "Putovima hrvatskog književnog jezika"


Воть)))

oldman62

[33] Капитан


Online status


584 Сообщений

Город: Croatia Trogir
Род занятий:
Возраст:

24032   2012-10-31 13:38 GMT+03 часа      
Всё нашёл на портале http://www.hr/hrvatska

Йэх, хорошо!!!

Nanick

[7] Любитель


Online status


376 Сообщений

Город: Russia Saint-Petersburg
Род занятий:
Возраст:

24033   2012-10-31 13:50 GMT+03 часа      
браво!
кратко и то, что надо))
потом поделитесь комментариями)
удачи на "экзаменне"!!!